Sosiaalisen kuntoutuksen tarkoituksena on tukea mielenterveyttä, sosiaalista hyvinvointia ja toimintakykyä. Tavoitteena on, että sosiaalisen kuntoutuksen avulla yksilö löytää voimavaroja, saa työkaluja arjenhallintaan ja löytää tavan elää mielekästä elämää. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuva saa tukea vuorovaikutustaitojen kehittämiseen, vertaistukea ja mielekästä tekemistä.  

Tarjoamme sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta erilaisiin tarpeisiin, muun muassa työpajatoimintaa ja päivätoimintaa työikäisille mielenterveyskuntoutujille. Sosiaalinen kuntoutus on merkittävä tuki niille, jotka tarvitsevat apua elämänhallintataitojensa vahvistamisessa ja ylläpitämisessä. Sosiaalinen kuntoutus ehkäisee syrjäytymistä ja edistää osallisuutta yhteiskunnassa. Toiminta tarjoaa tärkeää tukea ja ohjausta heille, jotka tarvitsevat apua sosiaalisten taitojen kehittämisessä.   

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet 

Sosiaalisen kuntoutuksen keskeisenä tavoitteena on auttaa yksilöitä kehittämään ja vahvistamaan elämänhallintataitojaan.   

Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi: 

  • arjenhallinta 
  • vuorovaikutustaidot 
  • sosiaalinen verkostoituminen 
  • päätöksentekokyky 
  • stressinhallinta  
  • itseluottamus

Toinen merkittävä tavoite on syrjäytymisen ehkäiseminen. Monilla sosiaalista kuntoutusta tarvitsevilla henkilöillä voi olla taustalla esimerkiksi sosiaalisten tilanteiden pelkoa, mielenterveysongelmia, päihdeongelmia tai vaikeuksia työllistymisessä. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla vahvistamme heidän mahdollisuuttaan osallisuuteen yhteiskunnassa ja estämme syrjäytymiskehitystä. 

Kolmas sosiaalisen kuntoutuksen tavoite on parantaa yksilön vuorovaikutustaitoja. Sosiaaliset suhteet ovat olennainen osa ihmisten hyvinvointia ja elämänlaatua. Sosiaalinen kuntoutus tarjoaa turvallisen ympäristön harjoitella erilaisia vuorovaikutustilanteita. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla yksilö oppii myös tunnistamaan omia tunteita ja tarpeita entistä paremmin. Näiden taitojen kehittäminen auttaa yksilöä luomaan ja ylläpitämään terveitä ihmissuhteita. 

Sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteet ovat yksilökohtaisia 

Yksilölliset tavoitteet sosiaalisessa kuntoutuksessa ovat olennaisia, sillä ne lisäävät motivaatiota ja sitoutumista sosiaaliseen kuntoutukseen. Tavoitteiden asettaminen on yksilöstä lähtöisin ja yhteistyössä sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvan ja ohjaajan kanssa.  

Yksilölliset tavoitteet luovat pohjan onnistuneelle sosiaaliselle kuntoutukselle. Sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvan määrittämät tavoitteet auttavat saavuttamaan mielekkään elämän.  

Sosiaalinen kuntoutus käytännössä 

Keskeinen osa sosiaalista kuntoutusta on ammattilaisten tuki ja ohjaus. Kuntoutuksen aikana ohjaajamme tekevät yhteistyötä asiakkaan kanssa asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Ohjaajamme rooli voi vaihdella tuen tarpeen mukaan – joku tarvitsee enemmän konkreettista apua arjen askareissa, kun toiselle riittää keskustelukumppani ja kuuntelija. 

Yhteistyö eri tahojen kanssa on myös olennainen osa sosiaalista kuntoutusta. Kuntoutuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi kaupungin neuvontapalveluita, kuten asumisneuvojia ja liikuntaneuvojia. Yhteistyötä tehdään myös muiden samankaltaisten toimijoiden kanssa, kuten kuntouttavan työtoimintaa järjestävien yksiköiden kanssa. Yhteistyötä tehdään laajasti, kun puhutaan toiminnan järjestämisestä. Yksiköissämme käytetään laajasti Green care -menetelmiä, ja näiden osalta teemme yhteistyötä eläin- ja luontoyrittäjien kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään tiiviisti sosiaalitoimen tahojen kanssa. 

Sosiaalinen kuntoutuminen on mielekkääseen toimintaan osallistumista, vuorovaikutteista toimintaa, jossa vertaistuen saaminen on tärkeää. Sosiaalinen kuntoutus kannustaa yksilöä vuorovaikutteiseen toimintaan ja osallistumiseen erilaisiin aktiviteetteihin, jotka edistävät mielenhyvinvointia sekä sosiaalista ja fyysistä hyvinvointia. 

Kauanko sosiaalinen kuntoutus kestää?  

Sosiaalisen kuntoutuksen kesto ja intensiteetti vaihtelevat yksilökohtaisesti. Jotkut tarvitsevat lyhytaikaista tukea ja ohjausta, kun taas toiset hyötyvät pidemmästä kuntoutusprosessista. Tärkeää on kuitenkin jatkuvuus ja seuranta, jotta saavutetut taidot säilyvät ja kehittyvät pitkällä aikavälillä. 

Nuorten sosiaalisessa kuntoutuksessa keskeistä on tarjota heille tukea ja työkaluja elämänhallintataitojen kehittämiseen sekä vahvistamiseen. Yksi nuorten sosiaalisen kuntoutuksen tavoitteista on edistää koulutukseen tai työelämään siirtymistä. Monilla nuorilla voi olla vaikeuksia opiskelussa tai työnhaussa esimerkiksi mielenterveysongelmien, päihteiden käytön tai syrjäytymisriskin vuoksi. Sosiaalinen kuntoutus tarjoaa heille mahdollisuuden saada tukea näissä prosesseissa ja auttaa heitä löytämään omat vahvuutensa ja kiinnostuksen kohteensa. 

Kohti vahvempia elämänhallintataitoja 

Sosiaalinen kuntoutuksen avulla vahvistetaan elämänhallintataitoja. Kuntoutumisprosessin myötä sosiaaliseen kuntoutukseen osallistuvat oppivat tunnistamaan omat vahvuutensa ja heikkoutensa sekä kehittämään tarvittavia taitoja ja tapoja selviytyäkseen paremmin arjen haasteista. Sosiaalisen kuntoutuksen avulla he voivat myös rakentaa vahvempia ihmissuhteita ja löytää tukea ympäröivältä yhteisöltään.  

Sosiaalinen kuntoutus tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan yksilön hyvinvoinnin edistämiseen. Lue lisää meistä ja tavastamme toimia. Jos sosiaalinen kuntoutus voisi sopia sinulle, ota meihin yhteyttä.  

Mielle ry:llä sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalista kuntoutusta toteutetaan työpaja Komppiksella, sekä päivätoimintayksiköissämme Tiimituvalla ja Meijerillä.