Arvi-palvelu – yhteistyötä ja arviointia yhdessä asiakkaan kanssa

Merkityksellistä ja mielekästä elämää sairaudesta huolimatta omassa kodissa.

Lyhytaikainen intensiivinen arvioiva asuminen, eli tuttavallisemmin Arvi, on Mielle ry:ssä käynnistynyt uudenlainen asumispalvelun muoto mielenterveyskuntoutujille. Arvi-palvelussa pyritään tasapainottamaan asiakkaan tilannetta sekä selvittämään kuntoutujan tuen tarpeen laajuutta lyhyen jakson aikana (1–6 kk). Asiakkaan kanssa työskennellään tämän omassa kodissa ja asuinympäristössä. Henkilökuntaresurssit pyritään pitämään hyvinä, jotta palvelua voidaan tarjota joustavasti ja intensiivisesti.

Yleensä taustalla on huoli henkilön hyvinvoinnista, arjen taidoista sekä elämänhallinnasta. Tiedossa voi olla myös, että taustalla on useita sairaalahoitojaksoja ja näitä tilanteita halutaan ennaltaehkäistä. Yhtä lailla halutaan välttyä ohjaamasta asiakasta liian raskaiden palveluiden piiriin.

”Arvin kehittämisen taustalla on yhä kasvava tarve entistä monipuolisemmille ja joustavammille asumispalveluille. Haluamme tarjota kotiin annettavia palveluita koska myös asiakkaat toivovat yhä enemmän saavansa tukea suoraan omaan kotiinsa. Arvi-palvelu ei edellytä muuttoa asumisyksikköön”, kertoo Mielle ry:n palvelujohtaja Tiina Perälä.

Perälä jatkaa kertomalla Arvin muotoutuvan ja kehittyvän koko ajan. Asiakkaiden tilanne ja taustat ovat hyvin erilaisia ja Miellen tehtävänä on löytää sopiva toimintamalli näihin erilaisiin tilanteisiin.

Palvelujohtajan mukaan yhtenä esimerkkinä Arvi-palvelun asiakkaasta voisi olla henkilö, joka on sairaalan osastohoidon jälkeen lyhytaikaisen, intensiivisen kuntoutuksen tarpeessa.

Yhteistyötä ja arviointia yhdessä asiakkaan kanssa

Arvi on asiakkaan ja Miellen ohjaajan aktiivista yhdessä työskentelyä, tilanteen kartoittamista sekä rinnalla kulkemista. Arvi-jakson aikana ohjaaja on tiiviisti asiakkaan mukana erilaisissa toiminnoissa, jotta esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen asiakkaan arki alkaisi sujua. Tavoitteena on, että sairaalahoitojaksoja ei enää tarvittaisi. Usein kyse on hyvin kokonaisvaltaisesta arjen sujumisesta sekä mielekkään elämän löytymisestä.

Arvi-palvelussa asiakkaalle laaditaan aina lähtötilanteen kuvaus ja tavoitteet, väliarvio sekä varsinainen loppuarvio, joka toimitetaan tiedoksi sosiaalityöntekijälle tai muulle palveluntilaajalle. Yhteistyö ja verkostot ovat myös tärkeässä roolissa.

”Arviointia rakennetaan asiakkaan kanssa yhdessä. On tärkeää, että asiakas tuo oman näkemyksensä esille sekä tulee tietoiseksi omasta tilanteestaan. Asiakkaan osallisuus edistää kuntoutumista”, kertoo vastaava ohjaaja Tiina Tommer Miellen Kalliokodista.

”Olennaista on, että kuntoutuja löytää omat voimavaransa, tunnistaa omaa pärjäämistään sekä löytää keinoja selviytyä elämässään omalla tavallaan”, Tommer jatkaa.

Kaiken kaikkiaan Arvissa pyritään siihen, että ihminen voisi jatkaa omassa kodissa asumistaan siten, että mahdollisesti piilossa olleet voimavarat ovat löytyneet ja käytössä. Elämään on löytynyt mielekästä sisältöä ja tapoja elää niin, että toimintakyky pysyy yllä. Silloin tarve muuttaa pitkäaikaisen tuen piiriin esimerkiksi asumisyksikköön tai sairaalahoitoon vähenee.

Lisää samasta aiheesta