Opinnäytetyöstä välineitä nuorten arjen tukemiseen

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijoiden opinnäytetyön tavoitteena on tukea nuorten arjenhallintataitoja.

Vaasan ammattikorkeakoulun opiskelijat Sinem Yetiskul ja Emilia Tiensuu kartoittivat opinnäytetyössään nuorten aikuisten kohtaamia haasteita ja tuen tarpeita arjenhallinnan eri osa-alueilla. Opinnäytetyön lähtökohtana oli tehdä se nuoria palvellen ja huomioiden. Nuorten syrjäytyminen on hyvin ajankohtainen aihe, minkä vuoksi se valikoitui opinnäytetyöhön.

Nuorten tottumuksia selvitettiin kyselyllä

Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia työpaja Spurtissa käyvien nuorten valmiuksia tukea omaa hyvinvointia arjenhallintataitojen kautta. Sen vuoksi he tekivät viikko-ohjelman helpottamaan nuorten arjenhallintaa. Viikko-ohjelman tarkoituksena on korostaa, että pienilläkin asioilla voi tukea omaa hyvinvointia.

Tietoa nuorten arjenhallintataidoista ja -haasteista, mutta myös iloa tuottavista asioista ja vahvuuksista, kerättiin kyselyn avulla. Kyselyssä kartoitettiin nuorten tottumuksia, haasteita ja tarpeita hyvinvoinnin ja toimintakyvyn eri osa-alueilla. Kyselyyn vastasivat aineistonkeruuhetkellä kaikki työpaja Spurtissa käyneet nuoret. Tuolloin kävijät olivat 18­–22-vuotiaita. Esimerkiksi velvollisuuksien hoitaminen, raha-asiat ja riittävä lepo nousivat vastauksista esiin suurimpina haasteina.

Spurtin toimintavastaava Jinna Vilponen on ollut mukana oppariprosessissa alusta alkaen kommentoimassa työn etenemistä työpajan ja Spurtin nuorien tarpeiden kannalta. Hän nostaa esiin, että esimerkiksi kyselyn kysymykset oli muotoiltu hyvin ja sensitiivisesti nuorten tilannetta ajatellen.

”Kauttaaltaan hyvä kokonaisuus”, hän kommentoi prosessin etenemistä.

Tavoitteena lempeä lähestymistapa

Viikko-ohjelman ideana on, että nuoret saavat laatia sen itsenäisesti. Emilia ja Sinem ovat tehneet ohjelman oheen valmiita aktiviteettiehdotuksia. Aktiviteetit on pyritty luomaan mahdollisimman helposti lähestyttäviksi ja lempeiksi kieliasua myöden. Yleiskielisten ilmaisujen sijaan ehdotuksissa on muun muassa päikkärit ja kokkailu.

Viikko-ohjelman tarkoituksena on havainnollistaa, että pienetkin valinnat edesauttavat omaa hyvinvointia – oli se esimerkiksi happihyppely, kymmenen minuutin siivoushetki tai musiikin kuuntelu. Viikko-ohjelman tarkoituksena on tukea nuoria omatoimisuuteen ja auttaa heitä tunnistamaan omaan hyvinvointiinsa vaikuttavia tekijöitä. Moni aktiviteetti kuitenkin nivoutuu toisiinsa, esimerkiksi riittävällä levolla on suuri vaikutus muiden asioiden sujumiseen.

Viikko-ohjelman lisäksi Emilia ja Sinem tekivät myös Tulevat tehtävät -listan, jonne voi merkitä muistiin esimerkiksi muutaman viikon päässä koittavan velvollisuuden. Asian voi siirtää listasta viikko-ohjelmaan myöhemmin. Lisäksi nuorille jaetaan myös saatekirje, jossa on lyhyesti selostettu materiaalin tarkoitus.

Sinemin ja Emilian mielestä kiinnostavinta viikkoaikataulun luomisessa olivat esimerkiksi materiaalien muotoilu siten, että nuorten tarpeet ja ohjelman eri toiminnot kohtaavat. Lisäksi mielenkiintoista oli oikeiden sanavalintojen miettiminen, mutta toisaalta myös koko prosessin tulosten näkeminen.

Viikkoaikataulu otetaan käyttöön Spurtissa ja ohjaajat Jinna ja Anna opastavat nuoria eteenpäin aikataulun käyttämiseen kotioloissa. Aikataulu otetaan mahdollisesti käyttöön myös muissa Miellen yksiköissä ja jokainen voi ladata materiaalin itselleen tämän uutisen lopusta.

Valmistumisensa jälkeen Emiliaa ja Sinemiä odottaa vakituisempi siirtyminen työelämään. Molemmat ovat sitä mieltä, että ura saattaisi tulevaisuudessa löytyä juuri nuorten parista.

Lue opinnäytetyö verkossa (linkki ohjautuu toiselle verkkosivulle)

Terveiset viikko-ohjelman käyttäjälle, pdf (222 kt)

Viikko-ohjelma, pdf (303 kt)

Viikko-ohjelman materiaalia, pdf (57,2 kt)

Tulevat tapahtumat, pdf (212 kt)

Lisää samasta aiheesta