Via den här webbplatsen kan du bekanta dig med erfarenhetsexperter, kontakta henne/honom direkt via e-post eller telefon och komma överens om ett arbetsuppdrag. Mielle rf fungerar inte som mellanhand vid förmedling av arbetsuppdrag.

När du kontaktar en erfarenhetsexpert direkt är det bra att klargöra följande:

  • Vilken typ av evenemang eller erfarenhetsexpertjobb är det frågan om?
  • Vad är målsättningen med evenemanget/erfarenhetsexpertens framförande?
  • Om det är ett föreläsningsevenemang, vilken publik riktar den sig till och vem är närvarande?
  • Vilken typ av expertis önskas av erfarenhetsexperten?
  • Praktiska frågor: När och var kommer evenemanget/uppdraget att äga rum (exakt tid och hur lång tid har reserverats för erfarenhetsexperten)?
  • Vilket arvode utbetalas?

Arvode

Uppdragsgivaren bestämmer storleken av arvodet men erfarenhetsexperten bestämmer själv om hen accepterar det erbjudna arvodet. En del av erfarenhetsexperter är heltidssysselsatta på annat håll och ersättningen bör då åtminstone täcka inkomstbortfallet om uppdraget kräver att man tar ledigt från sitt huvudsakliga jobb. Det är värt att notera att till exempel föreläsningsuppdrag kräver förberedelse och att arbetstiden därför inte begränsas enbart till själva evenemanget.

Utöver arvode bör eventuella resekostnader avtalas. Uppdragsgivaren ska upprätta ett uppdragsavtal med erfarenhetsexperten, modell för avtalet finns nedan.

Uppdragsavtal

Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf:s (KoKoA) rekommendationer för arvoden kan vara till hjälp.

Uppdragsgivaren betalar ett skattepliktigt arvode enligt egen praxis (såvida inte erfarenhetsexperten fakturerar genom sitt företag). Mielle rf fungerar inte som mellanhand vid fakturering/betalning av arvoden. Försäkra i förväg att det är möjligt att betala arvodet!

Ytterligare information

Vänligen kontakta ee-rådgivare sini.kirvesmaki@miellery.fi om du behöver mer information, vill skicka feedback eller har frågor. Vi återkopplar så snart som möjligt!

Om du inte här hittade en lämplig erfarenhetsexpert för uppdraget kan du också söka via Föreningen för Utbildade Erfarenhetsexperter rf, KoKoA ry.

Österbottens välfärdområde

Om du är anställd av välfärdsområdet och beställer en erfarenhetsexpert till enheterna inom Österbottens välfärdsområde, går erfarenhetsexperternas arbetsavtal och utbetalningar av arvoden via organisationskoordinator Tuija Kivioja (tuija.kivioja@ovph.fi).

Kontrollera med Tuija om erfarenhetsexperten finns i välfärdsområdets erfarenhetsexpertregister. Om så är fallet, kan du göra beställningen via henne.