Projektets logo

En röst åt erfarenhetsexpertisen är en röst åt klientdelaktigheten

Det treåriga projektet En röst åt Erfarenhetsexpertisen närmar sig sitt slutskede. Projektkoordinator Tiina Taipale presenterar i sin blogtext några av projektets prestationer.

Det treåriga projektet En röst åt Erfarenhetsexpertisen som finansierats av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA och förvaltats av Mielle rf, närmar sig sitt slutskede. Huvudsyftet med projektet har varit att införa erfarenhetsexpertis i social- och hälsovårdssystemet i Österbotten. Arbetet har utförts genom att utbilda erfarenhetsexperter (EE), förmedla EE-uppdrag, ordna olika evenemang och dela information om erfarenhetsexpertis och delat expertis till yrkesverksamma och studeranden inom social- och hälsovårdsbranchen. Under de senaste tre åren har projektets evenemang nått nästan 3000 personer intresserade av ämnet.

Erfarenheter i bruk och till nytta

I allt högre grad är man inom social- och hälsovårdstjänsterna inriktade på att säkerställa att kunderna tillsammans med professionella producerar tjänster och besluter om dem. Det finns en tydlig motivering till detta; användarna av tjänsterna vet bäst vilken typ av tjänster som hjälper och för den vidare. Dessutom förstås vikten av det mänskliga utbytet av erfarenheter och kamratskap i olika återhämtnings- och rehabiliteringsprocesser som en bytande del i tjänsternas effektivitet och ändamålsenlighet.

Genom att ta tillvara erfarenhetsexpertis vid produktion och utveckling av tjänster ökas kundmedverkan i tjänsterna. De som söker till EE-utbildningen har ju redan från början motivation och intresse att påverka och vara delaktiga i utvecklingen av tjänster. I utbildningen får den framtida erfarenhetsexperten kunskap och förståelse om servicesystemet och om yrkesverksammas verksamhet samt färdigheter för interaktion, framträdande och påverkan. Genom sitt eget exempel uppmuntrar EE andra serviceanvändare att delta och ger hopp om återhämtning och rehabilitering.

Mot delad expertis

Yrkesverksamma inom social- och hälsovården är redan i någon mån bekanta med erfarenhetsexpertis och de flesta yrkesutövare har hört en EE föreläsa på ett seminarium eller utbildningsevenemang. I takt med att medvetenheten om mångfalden och om möjligheterna med erfarenhetsexpertisen växer, blir arbetet tillsammans med en EE gradvis vanligare. I projektet har vi försökt öka denna kunskap, till exempel genom en gratis online-utbildningsserie om delad expertis vars Inspelningar kan ses på https://www.miellery.fi/jakoulutus/

Totalt har 35 erfarenhetsexperter utbildats i ÄK-projektet. En del av EE vill utveckla sina färdigheter i en mer professionell riktning. Ett flertal utexaminerade fortsätter att studera inom social- och hälsovården, en bransch där deras erfarenheter och kunnande verkligen gör nytta. I framtiden kommer allt fler EE att arbeta i olika lågtröskelsverksamheter, i förebyggande hälso- och välmåendetjänster och i klientarbete tillsammans med en professionell. Österbottens välfärdsområde har många möjligheter att djärvt utveckla och pilotera olika samarbetsformer kring erfarenhetexpertis!

En viktig projektpartner från Österbottens välfärdsområde har varit organisationskoordinator Tuija Kivioja. Tuija sammanställer välfärdsområdets erfarenhetkompetensregister, dit EE och erfarenhetsaktörer som är intresserade av arbetsuppdrag kan registrera sig. Hon sköter också om arbetsavtal och betalning av arvoden för erfarenhetsuppdrag som beställts till välfärdsområdet. Om din arbetsenhet behöver en erfarenhetsexpert, kontakta Tuija Kivioja tuija.kivioja@ovph.fi

Samarbete med utbildningsinstitutioner i regionen

I samarbete med Vasa Yrkeshögskola Vamk och Yrkeshögskola Novia har vi arrangerat årliga erfarenhetsveckor. Yrkeshögskolorna hoppas på en fortsättning av Erfarenhetsveckorna också efter att projektet upphör. Under Erfarenhetsveckorna har vi hört både professionella och EE föreläsa bl.a. kring teman neuropsykiatriska utmaningar, rusmedel och missbruk. Då yrkeskunskap och erfarenhetskunskap kombineras, skapas delad expertis. Evenemanget har erbjudit en bredare förståelse ur kund/patientperspektiv för social- och hälsovårdsstuderanden och andra deltagare. Anställda vid välfärdsområdena har också varit välkomna att delta i dessa kostnadsfria föreläsningar.

Projektet pågår fram

Vi är glada över att erfarenhetsexpertisen tar stora kliv framåt i Vasa! Regionen får nästa år förstärkning till organiseringen av EE-verksamheten. Men mer om det nån andra gång. Ett starkt samarbete bedrivs också med Österbottens föreningar rf (POHY ry), som satsar på att skapa erfarenhetsbaserade nätverk och stödstrukturer i regionen.

Arbetet med att förankra ÄK-projektet och ytterligare skapa samarbetsnätverk pågår fram till nästa sommar. ÄK-projektet fortsätter att ge stöd och vägledning under våren 2023.
Vi hälsar också alla intresserade varmt välkomna att delta i projektets avslutningswebinarie
tor 12.1.2023 kl. 13-15. Anmäl dig till avslutningswebinariet här

Tiina Taipale
Projektkoordinator / Projektet En röst åt erfarenhetsexpertisen
tiina.taipale@miellery.fi eller t. 050 471 9395

Relaterade artiklar